बाट लिइएको विशेष दृश्य 5: “मेरो प्रभु को हुनुहुन्छ”

15 नोभेम्बर 2020

Christian Movie | मेरो प्रभु को हुनुहुन्छ | बाट लिइएको विशेष दृश्य 5: “परमेश्‍वरका पाइला पछ्याउनेहरूले मात्रै अनन्त जीवनको मार्ग प्राप्त गर्न सक्छन्”

प्रभुमा विश्‍वास गर्ने धेरैजसो मानिसहरूले यो विश्‍वास गर्छन्: बाइबल परमेश्‍वरको वचन र मानिसको साक्षीको विवरण भएकोले र यसले मानिसको लागि उत्कृष्ट सुधार प्रदान गर्नसक्‍ने भएकोले, बाइबल पढेमा यसले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुपर्छ। तर प्रभु येशूले भन्‍नुभयो, “शास्‍त्रहरूमा खोजी गर्दछौ; किनकि तिनमा नै तिमीहरूले अनन्त जीवन पाउँछौ भन्‍ने तिमीहरू सोच्दछौ: अनि मेरो गवाही दिने तिनै हुन्। अनि तिमीहरूले जीवन पाउन सक भनी तिमीहरू मकहाँ आउँदैनौं” (यूहन्‍ना ५:३९-४०)। किन प्रभु येशूले बाइबलमा अनन्त जीवन छैन भनी भन्‍नुभयो? हामीले अनन्त जीवनको मार्ग प्राप्त गर्नको लागि के गर्नुपर्छ?

थप हेर्नुहोस्

तपाईं र तपाईंको परिवार बाँच्ने बारेमा एउटा ठूलो कुरा: के तपाईं ठूला विपत्तिहरूमा कसरी सुरक्षा प्राप्त गर्ने र बच्ने भनेर सोच्नुहुन्छ? तलको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंले बाटो पाउनुहुनेछ।

सेयर गर्नुहोस्

रद्द गर्नुहोस्

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्