साँचो ख्रीष्ट र झूटा ख्रीष्टहरूको बीचको भिन्‍नता

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्