सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरका छनौटगरिएका वचनहरू

उहाँको कार्यको बारेमा सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरका छनौट गरिएका वचनहरू यस पुस्तकमा समावेश गरिएका छन्, र यसले राज्यको युगमा सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर देखा पर्नुभएको घटनाको र उहाँको कार्यको साक्षी दिन्छ। परमेश्‍वर देखा पार्ने घटनाको निम्ति उत्कट इच्‍छा गर्नेहरू सबैलाई यी वचनहरूले येशू धेरै पहिले नै सेतो बादलमा फर्कनुभएको छ, र उहाँ सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वर, आखिरी दिनहरूका ख्रीष्‍ट—बेह्रिएको चर्मपत्र खोल्नुहुने र सात वटा मोहरहरू तोड्नुहुने भनी प्रकाशको पुस्तकमा भविष्यवाणी गरिएका थुमा नै हुनुहुन्छ भन्‍ने बारे पहिचान गराउनेछ।

ख्रीष्टका वाणीहरू

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्